Weave

Weave är ett ramverk för att snabbt kombinera skilda informationssystem och från en enda applikation ge användaren utvald information. Weave kombinerar geografisk med icke-geografisk information, är oberoende av leverantörsspecifika system och kan installeras på olika operativsystem.

Weave delas in i en server- och en klient-del. Serverdelen består av flera moduler för att läsa och integrera information. Klientdelen erbjuder konfigurerbara webbapplikationer, mobil klient och webb-tjänster.

 

Weave utvecklas av Cohga LTD.  Detaljerad information om Weave finns i Weave Wiki.

 

 

 

Serverdelen

 

Behörighet och säkerhet

Weave använder Spring Security som behörighets- och säkerhets-system. Hela inloggningsprocessen, läsning av olika informationskällor, klientens innehåll och funktioner hanteras såsom systemägaren önskar. Weave webb-tjänster och applikationer avslöjar inte information om själva datakällan.


Dataslag 

Nyckeln för integration kallas dataslag. Vägar, arbetsorder, markanvändning, felanmälan är exempel på dataslag. Ett dataslag kan vara spatialt eller inte. Det kan också vara virtuellt integrerat till ett spatialt objekt, t.ex. en felanmälan kan vara kopplad till adress, byggnad, område etc.

Databaskoppling

Alla typer av datakällor som kan nås via JDBC kan kopplas till Weave. Information från flera olika datakällor kan kombineras genom:

Sök

Med ‘Sök’ skapas sökformulär mot datakällor. Det kan vara text, listor, kryssrutor eller radioknappar som används för att söka information från:

 • Attribut, olika värden i databasen

 • Spatialt, från geometriska figurer

 • Procedur, från databasfunktioner

Listor

Med ‘Listor’ skapas olika typer av tabelldata som används för att visa och presentera data:

 • Datalistor

 • Grupperade och summerade listor

 • Uppslagslistor

Spatial koppling

  Weave kopplas ihop med geografiska datakällor som:

 • SQL Server

 • PostGIS

 • Oracle Spatial

 • SDE

 • My SQL

 • Shape-filer

 • WFS, webbtjänst

 • Geometry less, databas eller textfiler med x,y värden

Koppling till kartan

Genom att markera i kartan med en cirkel, rektangel eller polygon väljs ett urval från aktivt dataslag.

Listor

Visar urvalets attributinformation i tabellform.

 

Karttjänster

 

Karttjänster är färdiga kartor som kan användas i Weave

 

 

WMS 

Web Map Service är en öppen standard för karttjänster 

Weave karttjänst

Från Weave spatiala kopplingar kan karttjänster konfigureras enligt WMS standard

“Tiled” karttjänster

Kartjänster med färdiggenererade bilder för olika skalor, t.ex vanliga världskartor som Open Street Map och Google

ArcGIS map service

Liknande WMS men inte en öppen standard 

Weave urval (selection) 

Resultat från sökningar eller markering i karta hanteras som en karttjänst där grafiken kan konfigureras 

Dynamiska karttjänster 

Hanterar dubbla uppsättningar kartservrar av samma slag för att balansera och automatiskt välja den server som har bäst prestanda

WMS server

Weave kan sättas upp som en kartserver genom att använda karttjänster som är konfigurerade i Weave. Utöver WMS standarden att hämta kartbilder genom att ange koordinater så kan anropet innehålla en referens till ett visst dataslag med dess identitet så att denna position tillsammans med en skala styr kartutsnittet.  En extern applikation kan därför hämta en kartbild över ett givet objekt och är ett exempel på hur andra system kan integrera information med Weave.


 


Kartmosaiker

Weave kan sätta upp och skapa upp färdiga kartmosaiker (tile caching). På så vis kan långsamma dynamiska karttjänster göras snabbare. Standarder som används är GeoWebCache, ArcGIS och OpenStreemap.

 

Rapporter och utskrifter

Weave använder rapportverktyget BIRT som finns med som en applikation för att skapa rapportmallar. Koppling till Weave är dels genom dataslag och dess urval och dels genom karta, legend och skalstock. Skalan för kartan hanteras med automatik. Detta är en del i att integrera olika datakällor och för att sammanställa information till ett dokument.


Dokumenthantering

Weave erbjuder dokumenthantering i en databas eller i en katalogstruktur. Dokumenten binds till dataslag och dess identitet.


Snabbsökning

För supersnabb sökning kan geografiska och databaskopplingar indexeras. Även stora datamängder kan då genomsökas mycket snabbt.

 

 

Redigering

Redigering är en option i Weave för att skapa och redigera information i tabeller eller webbtjänster. Formulär konfigureras på samma sätt som för sök med tillägg för gömda fält och automatiserade funktioner för viss data. Resultatet blir ett anpassat formulär som kvalitetssäkrar inmatningen.

 

Redigering är en option i Weave och ingår inte i grundpaketet.


Webbservice kommunikation

Till redigeringsmodulen finns en "plugin" för att sätta upp en webbservice mellan Weave och ett externt system. Weave skickar då resultatet för en redigering till en URL (webbadress) där det finns en motsvarande lyssnande webbservice som tar emot meddelandet. Webbservicen är en möjlig metod för ett annat system att få tillgång t.ex. till en mobil klient. 

 

Webbklienten

Slutanvändarna får tillgång till Weave’s kopplade information genom webb- eller mobil-klient.

Weave erbjuder stora variationer för att sätta upp en klient. Nedan beskrivs hur iKartan hanterar klienten.

Centerpanelen

I centerpanelen visas kartan tillsammans med funktionsknappar och information som visas på kartan. Vilka kartor och funktioner som ska visas hanteras i Ikartan Admin och beror på vem som loggar in.

 

Fyra andra paneler kan fällas in från klienten. De kallas väst-, öst-, nord- och syd-panelen.

Övriga paneler

Panelerna kan fyllas med olika formulär. En del är standardiserade och en del av Weave medan andra kan vara specialanpassade för en viss integration. Nedan nämns de formulär som finns med i iKartan.

Västpanelen

Sökformulär och redigeringsformulär

Söderpanelen

Datalistor

Österpanelen

Dataslagsväljare, kartlagerväljare, utskriftsväljare, detaljerad datavisare

Norrpanelen

Kan användas för att bädda in organisationens länkar och information. 

 

 

Funktioner

Funktioner visas som knappar eller kan kommas åt genom högerklick. Endast de funktioner som användaren önskar visas i klienten.

Kartan

Navigering i kartan

Panorera, flytta kartan eller klicka för urval.

Zooma. Funktioner för att zooma in, ut, initialt hem, full utbredning, till skala, till koordinat, föregående eller nästa.

Urval

Använd cirkel, rektangel eller polygon för att markera ett område för urvalet. Zooma till urval. Rensa Urval. Ångra urval.

Mäta

Mäta längder och ytor.

Skalor

Skalor kan knappas in eller väljas från en lista.

Visa koordinater

Visar koordinater för en eller flera förinställda koordinatsystem.

Bokmärken

Bokmärken kommer ihåg sista inzoomningsläge, markerade kartlager, aktivt dataslag och använd skiss. Funtioner finns för att lägga till och hantera bokmärken. Ett bokmärke kan publiceras som öppet för alla.

Skissverktyg

Verktyg för att rita en skiss som kan sparas med ett namn. Punkter, linjer, cirklar, rektanglar och ytor kan ritas med valbara färger, linjetyper, ytmönster och transparens. Figurerna kan snappas mot geometrin från andra dataslag. Buffer kan användas för att konstruera figurer från andra dataslag. Texter med valbar storlek, färg och font kan knytas till ritade figurer. Skissen kan exporteras till en 'shape'fil. 

Visa information från kartan

Visar information för ett visst lager. Visa information för alla lager vertikalt (borren). Snabbvisning genom att dra markören över kartan.

Visa kartlegend

Visar symbolik och lagernamn för de kartlager som är aktiva på kartan. 

Geografiska analyser

Flera verktyg som buffer, överlägg och urval genom att jämföra dataslag med varandra

Exportera data

Skapar en file (Esri shape, Mapinfo interchange, Google KML eller Autocad DXF) från ett valt kartlager.

Ladda upp kartfiler

Hämtar och visar kartinformation från en fil (Esri shape, textfil med x y kolumner eller Google KML). Val av färg och projektion kan ställas in.

Utskrift av rapporter och kartor

Visar en lista med förutbestämda rapporter.

Bildöverlagring

Två lager bilder eller karta kan "dimras" (lager på lager) över varandra med en dragbar knapp. Exempelvis en gammal och en ny karta för att jämföra värden, ex före och efter.

Datalista

Markera

En eller flera rader i datalistan kan markeras. Nålar för dessa visas i kartan.

Zooma eller Panorera

Zoomar eller flyttar kartan till markerade rader.

Välj bort eller förfina

Tar bort eller behåller de markerade raderna från urvalet.

Exportera

Skapar Excel- eller text-fil från listan.

Dokument

Ladda upp dokument kopplat till urvalet eller visa dokumenten som finns lagrade för urvalet.

Internationalisering

Alla funktioner och texter kan anpassas till olika språk.

 

Spatial select

 

simple report

Mobila klienten

Weave´s mobila klient är speciellt anpassad för att ta med sig karta och information i fickan och uppdatera eller inventera information direkt i fält. Den fungerar speciellt bra i små enheter som telefoner eller plattor. Kartlager, dataslag och redigering styrs av roller och därmed vem som loggar in.

Den mobila klienten är en option i Weave och ingår inte i grundpaketet.

Snabbsök

Användaren kan söka ord och fraser från förutbestämda dataslag. En lista med de mest relevanta sökresultaten visas.


Markera i karta

Ett långt tryck i kartan (håller nere markören) markerar en plats och ger en meny med tre val. Sökområdet är c:a ett fingers yta på skärmen och inzoomningen avgör därför hur stor sökningen blir.

Välj ut

Från en lista kan ett objekt visas. En flagga visar den exakta positionen för det valda objektet som nu kan hanteras. (Se "flagga" nedan).

Nytt objekt

En meny kommer upp och visar det dataslag som användaren kan skapa. Efter valet kommer ett formulär upp att fylla i.

Visa information

Välja och visa detaljerad information om de objekt som finns med i urvalet.

Flagga

Om det finns ett valt objekt så kan flaggikonen användas för att bestämma vad som ska göras med detta:

 • Zooma till objektet
 • Koppla bilder eller dokument till objektet
 • Redigera objektet
 • Ta bort objektet
 • Visa information om objektet

Zooma till enhetens position

Zoomar in till användarens position. Noggrannheten bestäms av typ av enhet (telefon eller platta).

Verktygsmenyn

Här kan användaren tända eller släcka kartlager samt logga ut.

 

 

mobil snabbsök

Weave administration

Weave administration är en webbapplikation för att administrera Weave genom en webbapplikation. En panel med att antal verktyg styr konfigurationen.

 

Boundles

Visar vilka "plugin" som hanteras av Weave med dess status och versionsnummer.

Config

Visar all konfiguration.

Konsol

Möjlighet att skriva konsolkommandon direkt till Weave server.

SQL panel

Möjlighet att ställa SQL frågor mot datakälla.

Tabeller

Möjliggör att visa tabellstruktur och data från olika datakällor.

Filsystem

Visar hela filsystemet för Weave. Filer och foldrar kan skapas och redigeras. 

Logg

Visar logg.

Karttjänster

Visar karttjänster med dess metadata.

Notepad

Enkel redigerare.

Spatiala kopplingar

Visar kopplingar mot geografiska datakällor.

Support

Laddar ner en supportfil som kan skickas till Weave leverantören.